Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 6-11: Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Câu 6:

Một vật nhỏ dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(πt + π/6)(cm)

Lấy π = 10. Gia tốc của vật có độ lớn cực đại là

A. 10π cm/s2.      B. 10 cm/s2.      C. 100 cm/s2.      D. 100π cm/s2.

Câu 7:

Một chất điểm dao động điều hoà theo phương trình : x = 2cos(2πt + π/2)cm. Tại t = 0,25 s chất điểm có li độ bằng

A. √3 cm.      B. -√3 cm.      C. 2 cm.      D. -2 cm.

Câu 8:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Khi chất điểm qua vị trí cân bằng thì tốc độ của nó là 20 cm/s. Khi chất điểm có tốc độ là 10 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là 40√3 cm/s2. Biên độ dao động của chất điểm là

A. 4cm.      B. 5 cm.      C. 8 cm.      D. 10cm.

Câu 9:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Biết quãng đường đi được của chất điểm trong một chu kì dao động là 16 cm. Biên độ dao động của chất điểm bằng

A. 16cm      B. 4 cm.      C. 32 cm.      D. 8 cm.

Câu 10:

Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì 1,25 s và biên độ 5 cm. Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

A. 25,1 cm/s.      B. 2,5 cm/s.      C. 63,5 cm/s.      D. 6,3 cm/s.

Câu 11:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Vectơ gia tốc của chất điểm có

A. độ lớn cực tiểu khi qua vị trí cân bằng, luôn cùng chiều với vectơ vận tốc.

B. độ lớn không đổi, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. độ lớn cực đại ở vị trí biên, chiều luôn hướng ra biên.

D. độ lớn tỉ lệ với độ lớn của li độ, chiều luôn hướng về vị trí cân bằng.

Lời giải:

Câu 6: C

Câu 7: D

Câu 8: B

Câu 9: B

Câu 10: A

Câu 11: D