Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5-7: Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch ?Hình 20.2

Câu 5:

Đồ thị nào trong Hình 20.2 biểu diễn sự biến thiên cường độ dòng điện trong một mạch dao động lí tưởng theo thời gian, nếu lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch ?Hình 20.2

A. Đồ thị a.      B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.      D. Không có đồ thị nào.

Câu 6:

Sự biến thiên theo thời gian của điện tích q của một bản tụ điện và của cường độ dòng điện i trong một mạch dao động lí tưởng được biểu diễn bằng đố thị q(t) nét liền và i(t) nét đứt trên cùng một hệ tọa độ [(q,i)t] ở Hình 20.3. Đồ thị nào đúng ? Lấy mốc thời gian là lúc tụ điện bắt đầu phóng điện trong mạch.

A. Đồ thị a.      B. Đồ thị b.

C. Đồ thị c.      D. Không có đồ thị nào.

Câu 7:

Tần số dao động riêng f của một mạch dao động lí tưởng phụ thuộc như thế nào vào điện dung C của tụ điện và độ tự cảm L của cuộn cảm trong mạch ?

A. f tỉ lệ thuận với √L và √C.

B. f tỉ lệ nghịch với √L và √C.

C. f lệ thuận với √L và tỉ lệ nghịch với √C.

D. f lệ nghịch với √L và tỉ lệ thuận với √C.

Lời giải:

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: B