Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5-6: Phóng xạ và phân hạch hạt nhân A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

Câu 5:

Phóng xạ và phân hạch hạt nhân

A. đều có sự hấp thụ nơtron chậm.

B. đều là phán ứng hạt nhân thu năng lượng.

C. đều không phải là phản ứng hạt nhân.

D. đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 6:

Trong sự phân hạch của hạt nhân gọi k là hệ số nhân nơtron. Phầ biểu nào sau đây là đúng ?

A. Nếu k < 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền xảy ra và năng lượng toả ra tăng nhanh.

B. Nếu k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

C. Nếu k > 1 thì phan ứng phân hạch dây chuyền không xảy ra.

D. Nếu k > 1 thì phán ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và gây nên bùng nổ.

Lời giải:

Câu 5: D

Câu 6: D