Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Câu 4:

Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?

Lời giải:

Hạt nơtrinô ve và phản hạt của nó.