Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4-8: Đơn vị của mức cường độ âm là A. Oát.

Câu 4:

Đơn vị của mức cường độ âm là

A. Ben.      B. Đêxiben.

C. Oát trên mét vuông.      D. Niutơn trên mét vuông.

Câu 5:

Khi cường độ âm tăng gấp 100 lần thì mức cường độ âm tăng

A. 100 dB.      B. 20 dB.      C. 30 dB.      D. 40 dB.

Câu 6:

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Siêu âm có thể truyền trong chất rắn.

B. Siêu âm có tần số lớn hơn 20 KHz.

C. Siêu âm có thể truyền được trong chân không.

D. Siêu âm có thể bị phản xạ khi gặp vật cản

Câu 7:

Một sóng âm truyền trong một môi trường. Biết cường độ âm tại một điểm gấp 100 lần cường độ âm chuẩn của âm đó thì mức cường độ âm tại điểm đó là

A. 10 dB.      B. 100 dB      C. 20 dB.      D. 50 dB.

Câu 8:

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M.

A. 10 000 lần.      B. 1 000 lần.

C. 40 lần.      D. 2 lần.

Lời giải:

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: C

Câu 8: A