Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4-7: Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/4π (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điộn một chiều có cường độ 1 A.

Câu 4:

Khi đặt hiệu điện thế không đổi 30 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/4π (H) thì dòng điện trong đoạn mạch là dòng điộn một chiều có cường độ 1 A. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch này điện áp xoay chiều u = 150.1/π.cos120πt(V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong đoạn mạch là :

A. i = 5√2cos(120πt + π/4) (A).

B. i = 5√2cos(120πt - π/4) (A).

C. i = 5cos(120πt - π/4) (A).

D. i = 5cos(120πt + π/4) (A).

Câu 5:

Đặt một điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm R. L, c mắc nối tiếp. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/π(H) và tụ điện có C = 2./π (F). Cường độ hiệu dụng trongđoạn mạch này là

A. √2 A.      B. 2√2 A.      C.2A.      D. 1 A.

Câu 6:

Đặt điện áp u = U√2cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Biết ω = 1/√LC. Tổng trở của đoan mach này bằng

A.R      B. 3R.      C. 0,5R.      D. 2R.

Câu 7:

Đặt điện áp xoay chiều cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện c mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch , , lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là :

Lời giải:

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: A

Câu 7: B