Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4-6: Đặt điện áp u = 100cos100πt(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu 4:

Đặt điện áp u = 100cos100πt(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/2π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

A. i = 2cos(100πt - π/2) (A).

B. i = 2cos(100πt + π/2) (A).

C. i = 2√2cos(100πt - π/2) (A).

D. i = 2√2cos(100πt + π/2) (A).

Câu 5:

Đặt điện áp u = cosωt vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Câu 6:

Đặt điện áp xoay chiều u = 100√2cos100πt (V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung 2./π(F).

Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là :

A. i = 2cos(100πt - π/2) (A).

B. i = 2√2cos(100πt + π/2) (A).

C. i = 2cos(100πt + π/2) (A).

D. i = 2√2cos(100πt - π/2) (A).

Lời giải:

Câu 4: A

Câu 5: C

Câu 6: B