Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-9: Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

Câu 3:

Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo một quỹ đạo gần tròn có b kính vào khoảng

A. 15. km.      B. 15. km.      C. 15. km.      D. 15. km.

Câu 4:

Khối lượng Trái Đất vào cỡ

A. 6.kg.      B. 6. kg.      C. 6.kg.      D. 6. kg.

Câu 5:

Khối lượng Mặt Trời vào cỡ

A. 2. kg.      B. 2.kg.      C. 2.kg.      D. 2. kg.

Câu 6:

Đường kính của hệ Mặt Trời vào cỡ

A. 40 đơn vị thiên văn.      B. 60 đơn vị thiên văn.

C. 80 đơn vị thiên văn.      D. 100 đơn vị thiên văn.

Câu 7:

Mặt Trời thuộc loại sao

A. trắt trắng

B. kềnh đỏ.

C. trung bình giữa trắt trắng và kềnh đỏ.

D. nơtron.

Câu 8:

Đường kính của một thiên hà vào cỡ

A. 10 000 năm ánh sáng.

B. 100 000 năm ánh sáng.

C. 1 000 000 năm ánh sáng.

D. 10 000 000 năm ánh sáng.

Câu 9:

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời : Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh ; tính từ Mặt Trời, thứ tự từ trong ra là :

A. Thuỷ tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh.

B. Kim tinh, Mộc tinh, Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh.

C. Hoả tinh, Mộc tinh, Kim tinh, Thuỷ tinh, Thổ tinh.

D. Thuỷ tinh, Hoả tinh, Thổ tinh, Kim tinh, Mộc tinh.

Lời giải:

Câu 3: B

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: C

Câu 8: B

Câu 9: A