Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-8: Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50μm. Hỏi nếu chiế vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ?

Câu 3:

Ánh sáng phát quang của một chất có bước sóng 0,50μm. Hỏi nếu chiế vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì nó sẽ không phát quang ?

A. 0,30 μm.      B. 0,40 μm.      C. 0,50 μm.      D. 0,60 μm.

Câu 4:

Trong hiện tượng quang - phát quang, có sự hấp thụ ánh sáng để làm gì ?

A. Để tạo ra dòng điện trong chân không.

B. Để thay đổi điện trở của vật

C. Để làm nóng vật.

D. Để làm cho vật phát sáng.

Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hiện tượng quang - phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một phôtôn s đưa đến :

A. Sự giải phóng một êlectron tự do.

B. Sự giải phóng một êlectron liên kết.

C. Sự giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.

D. Sự phát ra một phôtôn khác

Câu 6:

Hiện tượng quang - phát quang có thể xảy ra khi phôtôn bị

A. êlectron dẫn trong kẽm hấp thụ.

B. êlectron liên kết trong CdS hấp thụ.

C. phân tử chất diệp lục hấp thụ.

D. hấp thụ trong cả ba trường hợp trên

Câu 7:

Hãy chọn câu đúng khi xét sự phát quang của một chất lỏng và một chất rắn.

A. Cả hai trường hợp phát quang đều là huỳnh quang.

B. Cả hai trường hợp phát quang đều là lân quang.

C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.

D. Sự phát quang của chất lỏng là lân quang, của chất rắn là huỳnh quang.

Câu 8:

Trong trường hợp nào dưới đây có sự quang - phát quang ?

A. Ta nhìn thấy màu xanh của một biển quảng cáo lúc ban ngày.

B. Ta nhìn thấy ánh sáng lục phát ra từ đầu các cọc tiêu trên đường núi khi có ánh sáng đèn ô tô chiếu vào.

C. Ta nhìn thấy ánh sáng của một ngọn đèn đường.

D. Ta nhìn thấy ánh sáng đỏ của một tấm kính đỏ.

Lời giải:

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: D

Câu 6: C

Cau 7: C

Câu 8: B