Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-7: Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4√2 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π√2A.

Câu 3:

Một mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biết điện tích cực đại trên một bản tụ điện là 4√2 μC và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 0,5π√2A. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên một bản tụ điện giảm từ giá trị cực đại đến nửa giá trị cực đại là

A. 8/3 μs.      B. 4/3 μs.      C. 2/3 μs.      D. 16/3 μs.

Câu 4:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Sóng điện từ mang năng lượng.

B. Sóng điện từ là sóng ngang.

C. Sóng điện từ tuân theo các quy luật giao thoa, nhiễu xạ.

D. Sóng điện từ không truyền được trong chân không.

Câu 5:

Khi nói về sóng điện từ, phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn luôn đồng pha với nhau.

B. Vectơ cường độ điện trường E→ cùng phương với vectơ cảm ứng từ B→.

C. Sóng điện từ lan truyền được trong chân không.

D. Sóng điện từ là sóng ngang và mang theo năng lượng.

Câu 6:

Một mạch dao động LC đang có dao động điện tự do với tần số góc ω. Gọi q0 là điện tích cực đại của một bản tụ điện. Bỏ qua sự tiêu hao năng lượng trong mạch, cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

A. = ω.      B. = .

C. = ω.      D. = /ω.

Câu 7:

Khi một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm thuần và tụ điện) hoạt động thì

A. ở mọi thời điểm, trong mạch chỉ có năng lượng điộn trường.

B. cảm ứng từ trong cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện qua cuộn dây.

C. cường độ điện trường trong tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích của tụ điện.

D. ở thời điểm năng lượng điện trường của mạch cực đại thì năng lượng từ trường của mạch bằng không.

Lời giải:

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: D