Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-7: Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là x1 = 4cos(πt - π/6)(cm) và x2 = 4cos(πt - π/2)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

Câu 3:

Cho hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình lần lượt là = 4cos(πt - π/6)(cm) và = 4cos(πt - π/2)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ là

A. 8 cm.      B. 2 cm.      C. 4√3.      D. 4√2.

Câu 4:

Hai dao động điều hoà cùng phương có phương trình li độ lần lượt là = 5cos(100πt + π/2)(cm) và = 12cos(100πt)(cm). Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng

A. 17 cm.      B. 8,5 cm.      C. 13 cm.      D. 7 cm.

Câu 5:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng chu kì có phương trình lần lượt là : = 4cos(4πt + π/2)(cm) và = 3cos(4πt + π)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; 36,.      B. 5 cm ; 0,7π rad.

C. 5 cm ; 0,2π rad.      D. 5 cm ; 0,3π rad.

Câu 6:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là : = 5cos(πt/2 + π/4)(cm) và = 5cos(πt/2 + 3π/4)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 5 cm ; π/2 rad.      B. 7,1 cm ; 0 rad.

C. 7,1 cm ; π/2 rad.      D. 7,1 cm ; π/4 rad.

Câu 7:

Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có phương trình lần lượt là : = 3cos(5πt/2 + π/6)(cm) và = 3cos(5πt/2 + 3π/3)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là

A. 6 cm ; π/4 rad.      B. 5,2 cm ; π/4 rad.

C. 5,2 cm ; π/3 rad.      D. 5,8 cm ; π/4 rad.

Lời giải:

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: B

Câu 6: C

Câu 7: D