Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-7: Chỉ ra ý sai. Hạt nhân hiđrô H. A. Có điện tích +e

Câu 3:

Chỉ ra ý sai.

Hạt nhân hiđrô

A. có điện tích +e.

B. không có độ hụt khối.

C. có năng lượng liên kết bằng 0.

D. kém bền vững nhất.

Câu 4:

Trong một phản ứng hạt nhân có sự bảo toàn

A. khối lượng.      B. số nuclon.

C. số nơtron.      D. số prôtôn.

Câu 5:

Một mẫu chất phóng xạ nguyên chất ban đầu có hạt nhân. Chu kì bán rã của chất này là T. Sau khoảng thời gian t = 1,5 T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã của mẫu chất phóng xạ này là

A. /25.      B. /3.      C. /(2√2).      D. /1,5.

Câu 6:

Các hạt nhân đơtêri ; triti ; heli có năng lượng liên kết lần lượt là 2,22 MeV; 8,49 MeV và 28,16 MeV. Các hạt nhân trên được sắp xếp theo thứ tự giảm dán vể độ bền vững cùa hạt nhân là :

Câu 7:

Có hai phản ứng hạt nhân :

Phản ứng nào ứng với sự phóng xạ ? Phản ứng nào ứng với sự phân hạch ?

A. Cả hai phản ứng đều ứng với sự phóng xạ.

B. Cả hai phản ứng đều ứng với sự phân hạch.

C. Phản ứng (1) ứng với sự phóng xạ, phản ứng (2) ứng với sự phân hạch.

D. Phản ứng (1) ứng với sự phân hạch ; phản ứng (2) ứng với sự phóng xạ.

Lời giải:

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: C

Câu 6: D

Câu 7: C