Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-6: Tổng hợp hạt nhân He từ phản ứng hạt nhân H + Li → He + X Mỗi phản ứng trên tỏa năng lượng 17,3 MeV.

Câu 3:

Tổng hợp hạt nhân từ phản ứng hạt nhân

Mỗi phản ứng trên toả năng lượng 17,3 MeV. Năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5 mol heli là

A. 2,6. MeV.      B. 2,4. MeV.

C. 5,2. MeV.      D. 1.3. MeV.

Câu 4:

Phản ứng hạt nhân nào dưới đây không phải là phan ứng nhiệt hạch ?

Câu 5:

Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch vì

A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

B. mỗi phản ứng nhiệt hạch toả ra một năng lượne lớn hơn năng lượng mà mỗi phán ứng phân hạch toả ra.

C. cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch toả ra một nănr lượng lớn hơn năng lượng mà cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng phân hạch toả ra.

D. các hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch "nhẹ" hơn các hạt nhài tham gia vào phản ứng phân hạch.

Câu 6:

Trong các nhà máy điện hạt nhân thì

A. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

Lời giải:

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: C