Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-6: Hiệu suất của một laze A. nhỏ hơn 1.

Câu 3:

Hiệu suất của một laze

A. nhỏ hơn 1.      B. bằng 1.

C. lớn hơn 1.      D. rất lớn so với 1.

Câu 4:

Thuật ngữ LAZE chỉ nội dung nào dưới đây?

A. Một nguồn phát sáng mạnh.

B. Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc.

C. Một nguồn phát chùm sáng song song, đơn sắc.

D. Một máy khuếch đại ánh sáng dựa vào hiện tượng phát xạ cảm ứng của nguyên tử.

Câu 5:

Trong laze rubi người ta cần dùng hai gương phẳng đặt song song và một đèn xenon để làm gì?

A. Hai gương phẳng dùng để tạo ra chùm tia song song. Đèn xenon dùng để chiếu sáng thỏi rubi.

B. Hai gương phẳng để cho tia sáng phản xạ qua lại nhiều lần qua thỏi rubi. Đèn xenon dùng để chiếu sáng thỏi rubi.

C. Hai gương phẳng dùng để tạo ra chùm tia song song. Đèn xenon dùng để đưa số lớn nguyên tử crom lên trạng thái kích thích.

D. Hai gương phẳng để cho tia sáng phản xạ qua lại nhiều lần qua thỏi rubi. Đèn xenon dùng để đưa số lớn nguyên tử crom lên trạng thái kích thích.

Câu 6:

Ba vạch , , trong hình 34.1 tượng trưng ba mức năng lượng của nguyên tử crom trong thỏi rubi: là mức cơ bản; là mức giả bền; là mức kích thích.

Bốn mũi tên mang số 1, 2, 3, 4 ứng với bốn sự chuyển của nguyên tử crom giữa các mức năng lượng đó. Sự chuyển nào ứng với sự phát tia laze của thỏi rubi ?

A. Sự chuyển 1.

B. Sự chuyển 2.

C. Sự chuyển 3.

D. Sự chuyển 4.

Lời giải:

Câu 3: A

Câu 4: D

Câu 5: D

Câu 6: C