Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-6: Hai nguồn phát sóng đồng bộ S1, S2 nằm sâu trong một bể nước. M và N là điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách tới S1 và S2 bằng một số bán nguyên lần bước sóng.

Câu 3:

Hai nguồn phát sóng đồng bộ , nằm sâu trong một bể nước. M và N là điểm trong bể nước có hiệu khoảng cách tới bằng một số bán nguyên lần bước sóng. M nằm trên đường thẳng ; N nằm ngoài đường thẳng đó (H. 8.1).

Chọn phát biểu đúng.

A. Các phần tử nước ở M và N đểu đứng yên.

B. Các phần tử nước ở M và N đều dao động.

C . Phần tử nước ở M dao động, ở N đứng yên.

D. Phần tử nước ở M đứng yên, ở N dao động.

Câu 4:

Ở mặt nước có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình = = 2cos20πt (mm). Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s.Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyển đi. Phần tử M ở mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

A. 1 mm.      B. 0 mm.      C. 2 mm.      D. 4 mm.

Câu 5:

Hai nguồn sóng , trên mặt chặt lỏng, cách nhau 18 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Tốc độ sóng là 1,2 m/s. Số điểm trên đoạn , dao động với biên độ cực đại là

A. 5.      B. 4.      C. 3.      D. 2.

Câu 6:

Ở bề mặt một chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp , cách nhau 20 cm. Hai nguồn này dao động theo phương thẳng đứng có phương trình lần lượt là =5cos40πt (mm) và = 5cos(40πt + π)(mm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 80 cm/s. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn thẳng

A. 11.      B. 9.      C.10.      D. 8.

Lời giải:

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6: C