Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3-10: Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ? A. Tần số.

Câu 3:

Độ cao của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

A. Tần số.      B. Cường độ.

C. Mức cường độ.      D. Đồ thị dao động.

Câu 4:

Độ to của âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

A. Tần số.      B. Cường độ.

C. Mức cường độ.      D. Đồ thị dao động.

Câu 5:

Âm sắc của một âm là một đặc trưng sinh lí gắn liền với đặc trưng vật lí nào dưới đây của âm ?

A. Tần số.      B. Cường độ.

C. Mức cường độ.      D. Đồ thị dao động.

Câu 6:

Chỉ ra phát biểu sai.

Một âm LA của đàn dương cầm (pianô) và một âm LA của đàn vĩ cầm (violon) có thể có cùng

A. độ cao.      B. cường độ.

C. độ to.      D. âm sắc.

Câu 7:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Hai âm RÊ và SOL của cùng một dây đàn ghi ta có thể có cùng

A. tần số.      B. độ cao.      C. độ to.      D. âm sắc.

Câu 8:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Để có thể làm cho tiếng đàn oocgan nghe giống hệt tiếng đàn pianô hoặc tiếng kèm saxo,... người ta phải thay đổi

A. độ cao.      B. tần số.

C. độ to.      D. âm sắc của âm phát ra.

Câu 9:

Tại một điểm, đại lượng đo bằng lượng năng lượng mà sóng âm truyền qua một đơn vị diện tích đặt tại điểm đó, vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian là

A. độ to của âm.      B. mức cường độ âm.

C. độ cao của âm.      D. cường độ âm.

Câu 10:

Khái niệm âm sắc chỉ có ý nghĩa khi ta nói về

A. hai âm có độ cao khác nhau, do hai nhạc cụ khác nhau phát ra.

B. hai âm có độ cao khác nhau, do cùng một nhạc cụ phát ra.

C. hai âm có cùng độ cao, do hai nhạc cụ khác nhau phát ra.

D. hai âm có cùng độ cao, do cùng một nhạc cụ phát ra.

Lời giải:

Câu 3: A

Câu 4: C

Câu 5: D

Câu 6: D

Câu 7: C

Câu 8: D

Câu 9: D

Câu 10: C