Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 21: Hạt nhân rađi phóng xạ α. Hạt α bay ra có động năng 4,78 MeY Xác định : a) Tốc độ của hạt α

Câu 21:

Hạt nhân rađi phóng xạ α. Hạt α bay ra có động năng 4,78 MeY Xác định :

a) Tốc độ của hạt α

b) Năng lượng toàn phần toả ra trong phản ứng.

Lời giải:

a) Có thể tính gẩn đúng

b) Phản ứng phóng xạ α của rađi:

Gọi , , là khối lượng (tĩnh) của các hạt Ra, α và Rn

Theo định luật bảo toàn năng lượng:

= + + +

Trong đó: là động năng của hạt và Rn.

Suy ra năng lượng tỏa ra :

( - - = +

Mặt khác theo định luật bảo toàn động lượng (giả thiết lúc đầu Ra nằm yên)

0→ = → + → ⇒ →| = →|

Động năng được tính theo các phương trình: