Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 20: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 μm. Công suất của nguồn là 25W. a) Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong 1s.

Câu 20:

Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,30 μm. Công suất của nguồn là 25W.

a) Tính số phôtôn mà nguồn phát ra trong 1s.

b) Chiếu dòng ánh sáng do nguồn phát ra vào mặt một tấm kẽm (có giới hạn quang điện là 0,35 μm). Cho rằng năng lượng mà quang êlectron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Hãy tính động năng này.

Lấy h = 6,62.J.s; c = 3.m/s.

Lời giải:

a) Năng lượng của một phôtôn ánh sáng bước sóng λ = 0,30 μm:

Công suất của đèn P = 25W là năng lượng mà N phôtôn tải đi trong 1s:

b) Hệ thức giữa công thoát A của êlectron và giới hạn quang điện λ của kim loại đó là:

= ε - A = 6,62. - 5,67. = 0,95.J.