Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2-7: Sóng dừng là A. sóng không lan truyền được do bị một vật cản chặn lại.

Câu 2:

Sóng dừng là

A. sóng không lan truyền được do bị một vật cản chặn lại.

B. sóng được tạo thành giữa hai điểm cố định trong một môi trường.

C. sóng được tạo thành do sự giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ.

D. sóng được tạo thành do sự giao thoa của hai sóng kết hợp, trên đường thẳng nối giữa hai tâm phát sóng

Câu 3:

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây mà hai đầu được giữ cố định thì bước sóng bằng

A. khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng.

B. độ dài của dây.

C. hai lần độ dài của dây.

D. hai lần khoảng cách giữa hai nút hoặc hai bụng kề nhau.

Câu 4:

Để tạo một hệ sóng dừng giữa hai đầu dây cố 'định thì độ dài của dây phải bằng

A. một số nguyên lần bước sóng.

B. một số nguyên lần nửa bước sóng.

C. một số lẻ lần nửa bước sóng.

D. một số lẻ lần bước sóng.

Câu 5:

Hãy chọn phát biểu đúng.

Trong hệ sóng dừng trên một sợi dây, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng

A. một bước sóng.      B. nửa bước sóng,

C. một phần tư bước sóng.      D. hai lần bước sóng.

Câu 6:

Một sợi dây dài 1 m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động là bao nhiêu ?

A. 1 m.      B. 0,5 m.      C. 2 m.      D. 0,25 m.

Câu 7:

Trên một sợi dây dài 90 cm có sóng dừng. Kể cả hai nút ở hai đầu dây thì trên dây có 10 nút sóng. Biết tần số của sóng truyền trên dây là 200 Hz. Sóng truyền trên dây có tốc độ là

A. 90 cm/s.      B. 40 m/s.

C. 40 cm/s.      D. 90 m/s.

Lời giải:

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: B

Câu 5: B

Câu 6: A

Câu 7: B