Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức En = -13,6/n^2 (eV) (với n = 1, 2, 3,...). n = 1 ứng với trạng thái cơ bản (trạng thái K) ;

Câu 19:

Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bởi công thức = -13,6/ (eV) (với n = 1, 2, 3,...). n = 1 ứng với trạng thái cơ bản (trạng thái K) ; n = 2, 3, 4... ứng với các trạng thái kích thích (các trạng thái L, M, N,...). Quang phổ của nguyên tử hiđrô trong vùng ánh sáng nhìn thấy có 4 vạch là : đỏ, lam, chàm và tím. Các vạch này ứng với sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O, P vể trạng thái L Hãy tính bước sóng ánh sáng ứng với các vạch đỏ, lam, chàm và tím.

Cho h = 6,625. J.s ; c = 3. m/s ; e = 1,6. C.

Lời giải:

Bước sóng của ánh sáng do nguyên tử hiđrô phát ra được tính theo công thức :

λ = hc/ε; ε = -

Đối với vạch đỏ :

ε = - = -13,6/9 - (-13,6/4) = 1,89eV

λ = hc/ε = 6,5 μm

Đối với vạch lam .

ε = - = -13,6/16 - (-13,6/4) = 2,55eV

λ = hc/ε = 0,4871 μm

Đối với vạch chàm :

ε = - = -13,6/25 - (-13,6/4) = 2,856eV

λ = hc/ε = 0,435 μm

Đối với vạch tím :

ε = - = -13,6/36 - (-13,6/4) = 3,02eV

λ = hc/ε = 0,4113 μm