Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Đặt một điện áp u = 150√2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W.

Câu 19:

Đặt một điện áp u = 150√2cos100πt vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở thuần 60Ω, cuộn dây (có điện trở thuần) và tụ điện. Công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch bằng 250 W. Nối hai bản tụ điện bằng một đây dẫn có điện trở không đáng kể. Khi đó, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây va bằng 50√3V. Hỏi dung kháng của tụ điện có giá trị bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Khi tụ điện bị nối tắt (H.III.6.G)

+ =

Kết hợp với (a) : r = 30Ω và = 30√3Ω

Khi tụ điện không bị nỗi tắt :

- = 0 ⇒ = = 30√3Ω