Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 19: Bắn một đơteri vào một hạt nhân Li, ta thu được hai hạt nhân X giống nhau. a) Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì ?

Câu 19:

Bắn một đơteri vào một hạt nhân , ta thu được hai hạt nhân X giống nhau.

a) Viết phương trình phản ứng và cho biết hạt nhân X là hạt nhân gì ?

b) Phản ứng này toả hay thu năng lượng ? Tính năng lượng này.

Cho khối lượng của hạt nhân = 6,0145 u ; của hạt đơteri là = 2,0140 u ; của hạt nhân X là = 4,0015 u ; 1 u = 931 MeV/.

Lời giải:

a) Phương trình phản ứng :

Hạt nhân X là hạt nhân heli.

b) Tổng khối lượng của các hạt nhân trước phản ứng : + = 2,0140u + 6,0145u = 8,0285u

Tổng khối lượng của các hạt nhân sau phản ứng :

= 2.4,0015u = 8,003 u.

Như vậy đã có sự hụt khối lượng là :

Δm = 8,0285 u - 8,003 u = 0,0255 u.

Do đó, phản ứng này toả một năng lượng là :

0,0255.931 = 23,74 MeV