Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng 0,5 kg gắn vào đầu tự do của một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m. Con lắc dao động theo trục Ox nằm ngang với biên độ dao động là 3 cm. Tính :

Câu 18:

Một con lắc lò xo gồm một vật khối lượng 0,5 kg gắn vào đầu tự do của một lò xo nhẹ có độ cứng 20 N/m. Con lắc dao động theo trục Ox nằm ngang với biên độ dao động là 3 cm. Tính :

a) Cơ năng của con lắc và tốc độ cực đại của vật.

b) Động năng và tốc độ của vật tại vị trí có li độ bằng 2,0 cm.

Lời giải:

a) Cơ năng của con lắc

W = 1/2 . = 1/2 .20.(3. = 9.J

Tốc độ cực đại của con lắc là

b) Động năng của vật tại vị trí có li độ bằng 2 là

= 1/2 . = 1/2 .20.(2. = 4.

= W - = (9 - 4). = 5.

Tốc độ của vật tại vị trí có li độ bằng 2,0 cm.