Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -13,6/n^2 (eV) (với n = 1, 2, 3,...).

Câu 18:

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức = -13,6/ (eV) (với n = 1, 2, 3,...). n = 1 ứng với trạng thái cơ bản và quỹ đạo K, gần hạt nhân nhất : n = 2, 3, 4... ứng với các trạng thái kích thích và các quỹ đạo L, M, N,...

a)Tính năng lượng của phôtôn (ra eV) mà nguyên tử hiđrô phải hấp thụ để êlectron của nó chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo N.

b) Ánh sáng ứng với phôtôn nói trên thuộc vùng quang phổ nào (hồng ngoại, tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy...) ?

Cho h = 6,625.J.S ; c = 3. m/s ; e = 1,6.C.

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có

ε = - = -13,6/16 - (-13,6/1) = 12,75eV

b) λ = hc/ε = 0,9742.m = 0,0974 μm ⇒ thuộc vùng tử ngoại.