Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Hạt nhân Be có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron mn = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn mp = 1,0073 u, 1u = 931 MeV/c^2

Câu 18:

Hạt nhân có khối lượng 10,0135 u. Khối lượng của nơtron = 1,0087 u, khối lượng của prôtôn = 1,0073 u, 1u = 931 MeV/Tính năng lượng liên kết và năng lượng liên kết riêng của hạt nhân

Lời giải:

Độ hụt khối của hạt nhân

+ - = 4.1,0073 u + 6.1,0087 u - 10,0135 u = 0,0679 u

Năng lượng liên kết của hạt nhân là 0,0679.931 = 63,215 MeV

Năng lượng liên kết riêng của hạt nhân là :

63,215/10 = 6,3215 MeV/ nuclôn