Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/10π (H), tụ điện có C = 10^(-3)/2π (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là uL = 20√2cos(100πt + π/2) (V).

Câu 18:

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết R = 10Ω, cuộn cảm thuần có L = 1/10π (H), tụ điện có C = /2π (F) và điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là = 20√2cos(100πt + π/2) (V). Tìm biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Lời giải:

Xem giản đồ Fre-nen (H.III.5G)

= ωL = 100π.1/10π = 100Ω

= 1/ωC = 20Ω

U = √2 = 20√2

⇒ u = 40cos(100πt - π/4)