Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 17: Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

Câu 17:

Một sóng ngang hình sin truyền trên một dây dài và mềm. Sóng có bước sóng 10 cm, tần số 400 Hz và biên độ 2,0 cm.

a) Tốc độ của sóng là bao nhiêu ?

b) Viết phương trình của sóng này. Lấy gốc toạ độ tại một trong các điểm có pha ban đầu bằng không.

Lời giải:

a) Tốc độ của sóng là : v = λf = 0,1.400 = 40m/s

b) Viết phương trình của sóng

u = Acos(t - x/v) = 0,02cos800(t - x/40)m