Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri : a) Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra (theo đơn vị MeV).

Câu 16:

Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri :

cho = 2,0136 u; = 3,016 u; = 10073 u; 1u = 931 MeV/.

a) Tính năng lượng mà một phản ứng toả ra (theo đơn vị MeV).

b) Cho rằng tỉ lệ khối lượng nước nặng (O) trong nước thường là 0,015%. Tính năng lượng có thể thu được nếu lấy toàn bộ đơteri trong

1 kg nước thường làm nhiên liệu hạt nhân.

Lời giải:

a) Độ hụt khối của các hạt nhân trong phản ứng :

Δm = - ( + ) = 2.2,0136 u - (3,016 + 1,0073) u = 0,0039u

Năng lượng mà một phản ứng toả ra :

ΔE = 931.0,0039 = 3,6309 MeV

b) Năng lượng có thể thu được, nếu lấy toàn bộ đơteri trong 1 kg nước làm nhiên liệu hạt nhân: