Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50000 km/s. Để giảm tốc độ này 8000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ?

Câu 16:

Trong một ống Cu-lít-giơ, tốc độ của êlectron khi tới anôt là 50000 km/s. Để giảm tốc độ này 8000 km/s, phải giảm hiệu điện thế giữa hai đầu ống bao nhiêu ?

Lời giải:

Ta có

v = 50000km/s = 5.m/s

⇒ U = /2e = 7100V

mà v' = v - 8000 = 42000km/s = 42.m/s

⇒ U' = /2e = 5000V

Vậy phải giảm hiệu điện thế

ΔU = U - U' = 2100V