Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Tính năng lượng liên kết riêng của Be; Cu; Ag. Cho biết : m(Be) = 9,0108 u; m(Cu) = 63,913; m(Ag) = 107,878 u

Câu 16:

Tính năng lượng liên kết riêng của . Cho biết : m() = 9,0108 u; m() = 63,913 u; m() = 107,878 u.

Lời giải:

- Năng lượng liên kết của hạt nhân : = Δm. = (4. + 6.). = 0,0679. = 63,249 MeV.

- Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : /A = 6,325 MeV/nuclon

- Năng lượng liên kết của hạt nhân : = Δm. = (29. + 35.).

- Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : /A = 8,75 MeV/nuclon

- Năng lượng liên kết của hạt nhân : = Δm. = (47. + 61.).

- Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : /A = 8,56 MeV/nuclon