Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

Câu 16:

Một sóng hình sin truyền dọc theo một dây dài khoảng thời gian ngắn nhất để cho một phần tử của dây chuyển động từ vị trí biên về vị trí cân bằng là 0,17 s.

a) Tính chu kì của sóng.

b) Tính tần số của sóng.

c) Nếu bước sóng bằng 1,4 m thì tốc độ của sóng là bao nhiêu ?

Lời giải:

a) Chu kì của sóng là chu kì dao động của một phần tử của dây và bằng : T = 4.0,17 = 0,68s

b) Tần số của sóng: f = 1/T = 1/0,68 = 1,5Hz

c) Với bước sóng bằng 1,4 m thì tốc độ của sóng là : v = λ/T = 1,4/0,68 = 2,1m/s