Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa 10^10 nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày?

Câu 16:

Một mẫu chất phóng xạ rađôn chứa nguyên tử phóng xạ. Hỏi có bị nhiêu nguyên tử đã phân rã sau 1 ngày ? (Cho T = 3,8 ngày).

Lời giải:

(1 - ) = 1,67./ngày.