Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Hai sóng mặt nước phát ra từ hai nguồn S1, S2 dao động cùng pha (Hình II.2). M là một điểm nằm trên đường cực tiểu giao thoa thứ hai. Hiệu đường đi MS1 - MS2 = 4,5 cm.

Câu 16:

Hai sóng mặt nước phát ra từ hai nguồn , dao động cùng pha (Hình II.2). M là một điểm nằm trên đường cực tiểu giao thoa thứ hai. Hiệu đường đi - = 4,5 cm. Hỏi bước sóng bằng bao nhiêu ?

Lời giải:

Theo bài ra ta có

( - ) = (k + 1/2)λ

Đường cực tiểu giao thoa thứ 2 ứng với k = 2

⇒ (2 + 1/2)λ = 4,5 ⇒ λ = 1,8cm.