Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 16: Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV).

Câu 16:

Giới hạn quang điện của đồng là 0,3 μm. Tính công thoát của electron khỏi đồng ra jun và ra electron (eV). Cho h = 6,625.h J.s; c = 3. m/s; e = -1,6.C.

Lời giải:

Theo bài ra ta có