Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha; có dao động ngược pha.

Câu 15:

Một sóng hình sin, tần số 110 Hz truyền trong không khí theo một phương với tốc độ 340 m/s. Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa hai điểm có dao động cùng pha; có dao động ngược pha.

Lời giải:

Khoảng cách giữa hai điểm dao động cùng pha, gần nhau nhất là λ = 340/110 ≈ 3,1m; và khoảng cách giữa hai điếm có dao động ngược pha gần nhau nhất là λ/2 = 1,5m.