Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ 40√3 cm/s.

Câu 15:

Một chất điểm dao động điều hoà trên trục Ox. Trong thời gian 31,4 s chất điểm thực hiện được 100 dao động toàn phần. Chọn gốc thời gian là lúc chất điểm đi qua vị trí có li độ 2 cm theo chiều âm với tốc độ 40√3 cm/s. Lấy π = 3,14. Tìm phương trình dao động của chất điểm.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

T = 10π/100 = 0,1π ⇒ ω = 2π/T = 20rad/s

⇒ tanφ = √3 ⇒ φ = π/3; A = 4cm ⇒ x = 4cos(20t + π/3)