Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1.10^(-31) kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng.

Câu 15:

Khối lượng nghỉ của êlectron là 9,1. kg. Tính năng lượng toàn phần của êlectron khi nó chuyển động với tốc độ bằng một phần mười tốc độ ánh sáng. Cho c = 3. m/s.

Lời giải:

Theo bài ra ta có