Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Hằng số phân rã của rubiđi (Rb) là 0,00077s^(-1) . Tính chu kì bán rã tương ứng.

Câu 15:

Hằng số phân rã của rubiđi () là 0,. Tính chu kì bán rã tương ứng.

Lời giải:

Ta có chu kỳ bán được xác định bằng công thức

T = ln2/λ = ln2/0,00077 = 15 phút.