Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 15: Cho các phần tử mắc nối tiếp (Hình 14.2) L1 = 0,1/π (H); R = 40Ω; L2 = 0,3/π (H), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 160√2cos100πt (V).

Câu 15:

Cho các phần tử mắc nối tiếp (Hình 14.2) = 0,1/π (H); R = 40Ω; = 0,3/π (H), điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch là u = 160√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.

b) Xác định

Lời giải:

Theo bài ra ta có

= 10Ω; = 30Ω

a)

i = 4cos(100πt - π/4)A

b)