Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân B; T

Câu 14:

Tính năng lượng liên kết của các hạt nhân ;

Cho biết: m() = 11,0064 u ; m() = 3,015 u.

Lời giải:

- Năng lượng liên kết của hạt nhân : = Δm. = (5. + 6.).

- Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : /A = 76,3MeV/nuclon

- Năng lượng liên kết của hạt nhân : = Δm. = (1. + 2.).

- Suy ra năng lượng liên kết riêng của hạt nhân : /A = 8,5MeV/nuclon.