Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một con lắc lò xo có biên độ A = 10,0 cm, có tốc độ cực đại 1,2 m/s và có cơ năng 1 J.Hãy tính

Câu 14:

Một con lắc lò xo có biên độ A = 10,0 cm, có tốc độ cực đại 1,20 m/s và có cơ năng 1,00 J.Hãy tính

a) Độ cứng của lò xo.

b) Khối lượng của quả cầu con lắc.

c) Tần số dao động của con lắc

Lời giải:

a) Độ cứng của của lò xo là : k = 2W/A2 = 2.1/0,12 = 200N/m

b) Khối lượng của quả cầu con lắc là :

c) Tần số dao động của con lắc là :