Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α0 tại một nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực , căng dây nhỏ nhất. Tính biên độ góc α0.

Câu 14:

Một con lắc đơn đang dao động điều hoà với biên độ góc α tại một nơi có gia tốc trọng trường là g. Biết lực căng dây lớn nhất bằng 1,02 lần lực , căng dây nhỏ nhất. Tính biên độ góc α.

Lời giải:

Lực căng dây nhỏ nhất ở vị trí biên

= mgcosα

Lực căng dây lớn nhất ở vị trí cân bằng

- mg = /l ⇒ = mg + /l

Mặt khác cơ năng của con lắc là

W = 1/2 . = 1/2 .mglα

/l = mgα

= mg(l + α)