Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5μm. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó.

Câu 14:

Một chất quang dẫn có giới hạn quang dẫn là 5μm. Hãy tính năng lượng kích hoạt của chất đó. Lấy h = 6,62. J.s.

Lời giải:

Theo bài ra ta có

A = hc/λ = 3,97.J = 0,248eV.