Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền làCl(35) = 34,969 u hàm lượng 75,4% và Cl(17) = 36,966 u hàm lượng 24,6%. Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học clo.

Câu 14:

Khí Clo là hỗn hợp của hai đồng vị bền là = 34,969 u hàm lượng 75,4% và = 36,966 u hàm lượng 24,6%.

Tính khối lượng nguyên tử của nguyên tố hoá học clo.

Lời giải:

Khối lượng nguyên tử của clo :

34,969 u.75,4% + 36,966 u.24,6% = 35,46 u