Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 14: Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng :

Câu 14:

Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng :

Cho = 26,974 u ; = 29,970 u ; = 4,0015 u ; 1 u = 931 MeV/.

Tính động năng tối thiểu của hạt α (theo đơn vị MeV) để phản ứng này có thể xảy ra. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra sau phản ứng.

Lời giải:

Độ dôi khối của các hạt nhân sau phản ứng tổng hợp hạt nhân :

( + ) - ( + ) = (29,970 + 1,0087) u - (4,0015 + 26,974) u = 0,0032 u

Động năng tối thiểu của hạt α để phản ứng này có thể xảy ra :

= 931.0,0032 ≈ 2,98 MeV