Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm.

Câu 13:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm. Khoảng cách từ mặt.phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Tính bề rộng của các quang phổ liên tục bậc một và bậc ba.

Lời giải:

Khoảng vân tím và khoảng vân đỏ :

Bề rộng của quang phổ liên tục bậc 1 :

= - = 1,9 - 0,95 = 0,95 mm

Bề rộng của quang phổ liên tục bậc 3 :

= - = 3.1,9 - 3.0,95 = 2,85 mm