Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính : a) Cường độ dòng điộn và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

Câu 13:

Một Ống Cu-lít-giơ có công suất trung bình 300 W, hiệu điên thế giữa anôt và catôt có giá trị 10 kV. Hãy tính :

a) Cường độ dòng điộn và số êlectron qua ống trong mỗi giây.

b) Tốc độ của các êlectron khi tới anôt. Bỏ qua tốc độ ban đầu của êlectron khi bật ra khỏi catôt.

Lời giải:

a) I = P/U = 300/10000 = 0,03A = 30mA

Số e qua ống mỗi giây:

b) Vận tốc cực đại của e