Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hoà trên trục x với chu kì T = 0,2 s và biên độ A = 0,2 m. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng, chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

Câu 13:

Một con lắc lò xo có khối lượng m = 50 g, dao động điều hoà trên trục x với chu kì T = 0,2 s và biên độ A = 0,2 m. Chọn gốc toạ độ O tại vị trí cân bằng, chọn gốc thời gian là lúc con lắc qua vị trí cân bằng theo chiều âm.

a) Viết phương trình dao động của con lắc.

b) Xác định độ lớn và chiều của các vectơ vận tốc, gia tốc và lực kéo về tai thời điếm t = 3T/4

Lời giải:

a) Theo bài ra ta có tần số góc ω = 2π/T = 10π (rad/s)

Tại thời điểm ban đầu vật ở vị trí cân bằng và đi theo chiều âm nên ta có

Phương trình dao động của vật là: x = 0,2cos(10πt + π/2)

b) Tại thời điểm t = 3T/4 nên ta có:

a = -ωπ = -(10π)2.0,2.1 = -197 ≈ -200 m/s2

Ta thấy vecto hướng theo chiều âm của trục x về vị trí cân bằng

F = ma = 0,050.(-197) = -9,85 ≈ -9,9N < 0

Vecto  cùng hướng cùng chiều với vecto