Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13-14: Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức En = -13,6/n^2 (eV) (với n = 1, 2, 3,...).

Câu 13:

Khi êlectron ở quỹ đạo dừng thứ n thì năng lượng của nguyên tử hiđrô được xác định bởi công thức = -13,6/ (eV) (với n = 1, 2, 3,...). Khi êlectrôn chuyển từ quỹ đạo dừng n = 3 về quỹ đạo dừng n = 1 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ. Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = 5 về quỹ đạo dừng n = 2 thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ. Mốì liên hệ giữa hai bước sóng λ và λ

A. λ = 5λ.      B. λ = 4λ.

C. 27λ = 128λ.      D. 189λ = 800λ.

Câu 14:

Trong nguyên tử hiđrô, bán kính Bo là = 5,3. m. ở một trạng thái kích thích của nguyên tử hiđrô, êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng có bán kính là r = 2,12. m. Quỹ đạo đó có tên gọi là quỹ đạo dừng

A. L      B. N.      C.O.      D.M.

Lời giải:

Câu 13: D

Câu 14: A