Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13-14: Chất phóng xạ pôlôni (Po) phát ra tia α biến đổi thành chì Po. Cho chu kì bán rã của Po là 138 ngày. Ban đẩu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất.

Câu 13:

Chất phóng xạ pôlôni () phát ra tia α biến đổi thành chì . Cho chu kì bán rã của là 138 ngày. Ban đẩu (t = 0) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm , tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì là 1/3. Tại thời điểm = + 276 ngày, tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là

A. 1/9.      B. 1/16.      C. 1/15.      D. 1/25.

Câu 14:

Có thể đẩy nhanh phóng xạ cảu một khối chất bằng biện pháp nào dưới đây?

A. Nung nóng khối chất.

B. Đặt khối chất trong chân không.

C. Tán nhỏ khối chất ra.

D. Không có biện pháp nào cả.

Lời giải:

Câu 13: C

Câu 14: D